TFFA news Other news Newsletter
   
EU แจ้งผลการตรวจสอบความปลอดภัยภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าอาหารในปี 2558

ด้วยสมาคมฯ ได้รับ Press Release รายงานเรื่อง คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการตรวจสินค้า
ที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าอาหาร (RASFF – Rapid Alert for Food and Feed) เป็นประจำตลอดทั้งปี สำหรับปี 2558 จากกรมการค้าต่างประเทศ โดยพบว่า สินค้าอาหารของไทยที่ถูกตรวจพบความไม่ปลอดภัยทั้งสิ้น 76 ครั้ง ในสินค้า 17 กลุ่ม โดยลดลงจากปี 2557 จำนวน 20 ครั้ง หรือลดลงร้อยละ 20.83 ซึ่งปัญหาที่ EU ตรวจพบ มีความหลากหลาย แต่ที่พบมากเป็นลำดับต้น ได้แก่ การตรวจพบเชื้อ Salmonella และการตรวจพบสารเคมีตกค้างเกินกำหนด นอกจากนั้น ประเทศสมาชิก EU ที่ตรวจพบปัญหาจากสินค้านำเข้าของไทยมากที่สุด ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร เยอรมนี และไอร์แลนด์

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ eur-lex.europa.eu