TFFA news Other news Newsletter
   
สรุปมาตการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Notification) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
(TBT Notification) วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2559


ดาวน์โหลด ตารางสรุปมาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช
(SPS Notification)
ดาวน์โหลด ตารางสรุปมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
(TBT Notification)