TFFA news Other news Newsletter
   
การประชุมคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ กรมประมง ดร.นันทิยา อุ่นประเสริฐ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
คุณภาพสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการชุดนี้ก่อนที่จะหมดวาระในวันที่ 26 มีนาคม 2559 โดยมีสาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ำชุดใหม่ จะประกอบด้วย ผู้แทนจาก 3 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มผู้ผลิต (สมาคมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลไทย, สมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และสมาพันธ์ผู้เลี้ยงกุ้งอินทรีย์ภาคตะวันออก)
- กลุ่มผู้บริโภค (สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย, สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย และเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
- กลุ่มนักวิชาการ (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง, สถาบันอาหาร) โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมงเป็นเลขานุการกลุ่ม ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเหล่านี้ ได้แจ้งชื่อผู้แทนกลับไปยังฝ่ายเลขานุการเรียบร้อยแล้ว

2. แนวทางการเปลี่ยนผ่านมาตรฐานจาก GAP กรมประมงสู่มาตรฐาน มกษ. สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยตามที่มาตรา 73-75 ใน
พรก.การประมง พ.ศ.2558 ได้กำหนดให้กรมประมงส่งเสริมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรกำหนด ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยรับรองต้องปิดขอบข่ายการรับรอง GAP กรมประมง และต้องผลักดันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับการรับรองขอบข่าย มกษ. แทน นอกจากนี้กรมประมงมีแผนจะกำหนดให้กุ้งเป็นสัตว์ควบคุมด้วย ซึ่งได้มีการแบ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดของฟาร์ม ได้แก่ ขนาดใหญ่ (พื้นที่มากกว่า 50 ไร่), ขนาดกลาง (พื้นที่ 10-50 ไร่) และขนาดเล็ก (พื้นที่น้อยกว่า 10 ไร่) และได้กำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการรับรองมาตรฐานจาก GAP กรมประมง เป็น มกษ. โดยแบ่งเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ให้เปลี่ยนมารับรองมาตรฐาน มกษ. ภายใน 2 ปี ส่วนฟาร์มที่เหลือให้ดำเนินการภายใน 3 ปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้ฝ่ายเลขาฯ ไปจัดทำ Milestone ของการเปลี่ยนผ่านมาตรฐานให้ชัดเจน เพื่อประกอบการของบประมาณ นอกจากนี้
ดร.นันทิยาได้เสนอให้กรมประมงแจ้งให้ มกอช. ทราบ เพื่อเวียนแจ้ง WTO ทราบอีกทางหนึ่งด้วย

         
ภายบรรยากาศ