TFFA news Other news Newsletter
   
รดน้ำดำหัว คณะกรรมการสมาคมฯ

เนื่องในวาระเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย เจ้าหน้าที่สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ถือฤกษ์มงคลและโอกาสเหมาะสมในวันพฤหัสบดีที่
7 เมษายน 2559 จัดกิจกรรมตามหลักประเพณีไทย รดน้ำดำหัวคณะกรรมการสมาคมฯ อันเป็นบุคลากรที่ควรค่าแก่การเคารพยกย่อง

         
ภายบรรยากาศ