TFFA news Other news Newsletter
   
ร่างกฎระเบียบควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ของสหภาพยุโรป

รัฐสภายุโรปได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎระเบียบควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ฉบับใหม่ ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายใน 20 วันหลังจากได้รับการตีพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษาของสหภาพยุโรป โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 5 ปี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม