TFFA news Other news Newsletter
   
ประกาศกรมประมง เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยและใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ

ประกาศกรมประมง เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยและใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยกรมประมงจะออกใบ
รับรองสุขอนามัย (HEALTH CERTIFICATE) และใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PROCESSING STATEMENT) ให้กับผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากวัตถุดิบสัตว์น้ำนำเข้าโดยเรือขนถ่ายสัตว์น้ำแบบเทกองและแช่แข็ง (REEFER VESSEL) และส่งออกไปยังประเทศสหภาพยุโรป เฉพาะกรณีเรือขนถ่ายสัตว์น้ำดังกล่าวเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีรับรองสุขอนามัยของสหภาพยุโรปแล้วเท่านั้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม