TFFA news Other news Newsletter
   
ประชุมแนวทางการปฎิบัติในการจัดตั้งคณะทำงาน MCPD

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

คุณธนกร ลตวรรธ เข้าร่วมการประชุมหารือกับองค์การสะพานปลาเกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติในการ จัดตั้งคณะทำงาน MCPD ภายใต้ MOU ขององค์การสะพานปลาและสมาคมที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตสินค้าประมงไทย โดยมีสาระสำคัญจากการหารือ ดังนี้

1) การรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการออกเอกสาร MCPD และ catch certificate จากสมาคมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่พบปัญหาความล่าช้าในการออกเอกสารกับกองตรวจสอบสินค้าประมง (กตส.) และความยากในการเข้าถึงข้อมูล VMS ของผู้ประกอบการ

2) ให้แต่ละสมาคมจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมในคณะทำงาน MCPD โดยทางองค์การสะพานปลาจะทำหนังสือถึงทุกสมาคมอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุด

         
ภายบรรยากาศ