TFFA news Other news Newsletter
   
ประชุมการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 คุณตรีรัตน์ เชาวน์ทวี เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม Roundtable การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์
ประมงของไทย ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

โดยในที่ประชุมนำเสนอความคืบหน้าการจัดทำ Fishery Improvement Project : FIP ของสินค้าประมง 3 รายการ ได้แก่ ปูม้า ปลาโอดำ และปลาที่จับได้จากเรืออวนลาก ซึ่งที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของการจัดทำ FIP ดังกล่าว และมองว่า เป็นแนวทางในการส่งเสริมการทำการประมงอย่างยั่งยืนสำหรับสินค้าประมงอื่นๆ ในอนาคต และกรมประมงยินดีที่จะสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่

         
ภายบรรยากาศ