TFFA news Other news Newsletter
   
วันต่อต้านการค้ามนุษย์ 2559

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกกิตติคุณ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือใน
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พร้้อมทั้งเข้าร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ 2559

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงานประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิดหลัก “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” และมอบรางวัลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยกล่าวว่า สาเหตุของปัญหาค้ามนุษย์เกิดจากความเหลื่อมล้ำในสังคม ความยากจนทำให้หลายคนต้องหารายได้เพิ่ม จนตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การแก้ปัญหานี้จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐขอให้ปฏิบัติตามกฏหมาย ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวหรือมีผลประโยชน์ร่วม และห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่ประกันตัวในคดีนี้ นอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณากฏหมายค้ามนุษย์ ทั้งการเพิ่มอำนาจปกครองในการสั่งปิดพักใบอนุญาตสถานประกอบการและเพิ่มโทษให้สูงขึ้น ส่วนผู้เสียหายรัฐบาลจะให้การช่วยเหลือ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แบบไม่เลือกปฏิบัติ

         
ภายบรรยากาศ