TFFA news Other news Newsletter
   
ประชุมทดสอบแบบหนังสือการกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (การเพาะเลี้ยง) กุ้งทะเล

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช เข้าประชุมทดสอบแบบหนังสือการกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (การเพาะเลี้ยง) กุ้งทะเล ณ ห้อง
ประชุมมือเสือ กรมประมง สาระสำคัญคือตาม พรก. ประมง 2558 ได้ออกกฎกระทรวงให้กิจการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังต่อไปนี้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (มาตรา 67) และกำหนดให้ต้องผู้ประกอบการกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ต้องออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (มาตรา 91)

1) การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ตามประกาศของกปม. จัดทำ APD กรณีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล)
2) การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชอเมริกา (Procambarus Clarkii)
3)การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.)
4)การเพาะเลี้ยงจระเข้
5)การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง
6)การเพาะเลี้ยงหอยทะเล

กรมประมงได้ร่างหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(การเพาะเลี้ยง) Aquatic Animal Purchasing Document (Aquaculture) หรือ APD ที่จะใช้แทนหนังสือการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (FMD) และหนังสือการจำหน่ายสัตว์น้ำ (MD)

ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางในการปฏิบัติว่าเป็นไปได้หรือไม่หากทำ และได้ชี้แจ้งถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งกรมประมงยืนยันว่าอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามที่พรก.ประมงกำหนด ดังนั้นตามขั้นตอนการปฏิบัติของกรมประมงเรื่อง APD นั้น ที่ประชุมได้ข้อสรุปดังนี้

1. APD มี 2 แบบ คือ แบบเขียนบนกระดาษ (ดังรูป) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน1 ชุดมี 3 ส่วน ให้ผู้ซื้อ ให้กรมประมง และเก็บไว้เอง (สำหรับต้นฉบับเอกสารขอให้ทางสมาพันธ์ ชมรมผู้เลี้ยง สหกรณ์ และผู้ค้าปัจจัยการผลิต ช่วยเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร APD ให้กับผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อพิจารณาตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำควบคุมกุ้งทะเล

3. หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการฯแล้ว ขอให้คณะกรรมการฯดังกล่าว เสนอแก้ประกาศกรมประมง โดยชี้แจงเหตุผลขอขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน จากเดิม 180 วันหลังประกาศกรมประมง เปลี่ยนเป็น 180 วันหลังประกาศในราชกิจานุเบกษา ขอให้ผู้ประกอบการกิจการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ต้องออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ;APDหรือ E-APD เท่านั้น แต่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน สามารถใช้ FMD MD APD หรือ E-APD ได้และเป็นช่วงทดลองใช้ APD และ E-APD เพื่อปรับปรุง/แก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาหลังจากใช้จริง

4. สำหรับพื้นที่การเลี้ยง (โซนไหนเลี้ยงได้หรือไม่ได้) ต้องรอผู้ว่าฯ จังหวัดประกาศอีกครั้งเร็วๆ นี้

5. กรมประมงอนุญาตให้ใช้เลขทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) และเลขทะเบียนผู้ประกอบการ (ทบ.2) ในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD ได้ แต่ขอให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมและผู้ประกอบกิจการต่อ เนื่อง จะต้องแจ้งว่าตนเป็นผู้ค้าสัตว์น้ำควบคุมให้กตร./ศทส. อัพเดทข้อมูลใหม่ในฐานข้อมูล ทบ.1,2 ต่อไป

6. ปัญหา - หากโรงงานซื้อวัตถุดิบจากตลาดทะเลไทยโดยผู้รับเหมาที่รับซื้อกุ้งจากหลาย แหล่งและมาขายให้กับแพ และโรงงานซื้อกุ้งจากแพอีกทอดหนึ่ง กรณีอย่างนี้ กรมประมงจะสามารถควบคุมผู้รับเหมา และแพได้อย่างไรให้มีเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนไม่เกิดการผิดพลาดและต้อง ตามแก้ในภายหลัง เพื่อให้โรงงานได้รับใบ APD พร้อมวัตถุดิบ ซึ่งจะสร้างความยุ่งยากในการปฏิบัติและค่อนข้างเสียเวลา อาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าได้

กรมประมง แจ้งว่าช่วงเดือน มิ.ย-ก.ค นี้ กรมฯ จะจัดสัมมนาและลงพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียด สร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมและผู้ประกอบกิจการต่อเนื่อง ได้รับทราบ เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมาย เนื่องจากหากบังคับใช้แล้วจะมีบทลงโทษตามกฏหมาย

หมายเหตุ
ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม หมายรวมถึง ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ , โรงเพาะนอเพลียส, โรงเพาะฟักและอนุบาล , ฟาร์มชำ และฟาร์มเลี้ยง

ผู้ประกอบกิจการต่อเนื่อง หมายรวมถึง แพ ,พ่อค้าคนกลาง ,ผู้รวบรวม , packing house , สถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น , สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง, สถานประกอบการห้องเย็น, โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม