TFFA news Other news Newsletter
   
ผลการตรวจสอบและปฏิเสธการนำเข้าสินค้าของ FDA สหรัฐฯ

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration) ได้เผยแพร่รายงาน Import Refusal Report เรื่อง การตรวจ
พบสินค้านำเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสหรัฐฯ ซึ่ง USFDA ได้ตรวจพบสินค้านำเข้าจากไทยไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากถูกผลิต แปรรูป หรือบรรจุหีบห่อภายใต้สภาวะที่ไม่ถูกสุขอนามัย, การถูกตรวจพบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย Salmonella, ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไนโตรฟูแรนส์ และยาที่ใช้ในสัตว์ซึ่งไม่ปลอดภัยตามกฎระเบียบ Section 512 เป็นต้น โดยในเดือนพฤษภาคม 2559 มีการตรวจพบ 24 ครั้ง จึงได้ปฏิเสธการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากผู้ประกอบการไทย 14 ราย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม