TFFA news Other news Newsletter
   
แถลงข่าวงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Expo 2016

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ดร. ผณิศวร ชำนาญเวช นายกกิตติคุณ คุณส่องแสง ปทะวานิช ที่ปรึกษาสมาคม เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัด
งาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016 : ASEAN Seafood for the World and 11th Asian Fisheries and Aquaculture Forum and Exhibition : Asian Food Security for the World ครั้งที่ 2 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอดิสร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวถึงการจัดงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Expo 2016 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ว่า เป็นการรวมบุคลากรสำคัญในวงการประมงครั้งใหญ่ โดยมีการจัดงานด้านประมง 2 งานร่วมกัน และนับเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการจัดงานแสดงสินค้าประมงของภูมิภาคอาเซียน และงานสัมมนาวิชาการประมง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าประมงของภูมิภาคอาเซียนสู่ตลาดโลก ผ่านการเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิชาการประมงกับนานาประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปฏิรูปการประมงของไทย ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้ภาคการประมงควบคู่ไปกับการสร้างเศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม อันเป็นส่วนหนึ่งของการนำสู่ยุคประเทศไทย 4.0

         
ภายบรรยากาศ