TFFA news Other news Newsletter
   
ประชุมการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชาวประมงเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมปลาทู กรมประมง คุณจิโรจน์ สินธวานุรักษ์ และคุณตรีรัตน์ เชาวน์ทวี เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการ
ประชุมการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชาวประมงเกี่ยวกับแผน บริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน (Fishery Improvement Project : FIP) ซึ่งกรมประมงได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมี แนวทางการจัดการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1.การจัดทำสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ FIP ปูม้าและการรณรงค์ให้ชาวประมงเห็นความสำคัญของการไม่จับปูที่มีขนาดต่ำกว่า 10 เซนติเมตรและแม่ปูไข่นอกกระดอง
2.การจัดการประชุมทำความเข้าใจร่วมกับชาวประมงปูม้าในพื้นที่ ภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ ทางประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เสนอให้มีการจัดการประชุมร่วมกับชาวประมงในแต่ละพื้นที่ โดยอาจแบ่งเป็น 2 วัน ได้แก่

วันที่ 1 ประชุมที่ พุมเรียง ท่าชนะ ไชยา และท่าฉาง
วันท่ 2 ประชุมที่ พุนพิน กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก อ่าวบ้านดอน

โดยทางประมงจังหวัดฯ จะประสานมายังสมาคมฯ เรื่องการกำหนดวันประชุมอีกครั้ง

         
ภายบรรยากาศ