TFFA news Other news Newsletter
   
กฎระเบียบใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่จะมีผลบังคับใช้ 20 ก.ย. 2559

สมาคมฯ ได้รับการประสานจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่า กรมฯ ขอส่งสรุปรายงาน Hot Issue เรื่อง กฎระเบียบการรายงานข้อมูลการ
ค้าอาหารทะเลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐอเมริกา ที่จะมีผลบังคับใช้ 20 กันยายน 2559 ตามที่ได้ประกาศไว้ใน Federal Register เรื่อง Trade Monitoring Procedures for Fishery Products: International Trade in Seafood; Permit Requirement for Imports and Exports

โดยกฎระเบียบดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบในกฎหมาย SAFE Port Act of 2006 และ Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act เน้นเนื้อหาไปที่กลุ่มสินค้าปลาทูน่า ผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่า และสินค้าอื่น ๆ ที่มีปลาทูน่าเป็นสวนผสม โดยกำหนดให้ผู้นำเข้า/ส่งออกต้องมีใบอนุญาตและรายงานการนำเข้า/ส่งออกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเตรียมรายงานการค้าสินค้าปลาเพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หากมีการขอตรวจสอบเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออกจะต้องหารือและประสานงานกับผู้จัดส่งสินค้า ผู้นำเข้าสหรัฐฯ และ/หรือ ตัวแทนออกสินค้า (Customs Broker) ของตนในสหรัฐฯ เพื่อศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม