TFFA news Other news Newsletter
   
ออสเตรเลียประกาศข้อกำหนดการใช้คาร์บอนมอนอกไซด์ในเนื้อปลา

กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำ (Department of Agriculture and Water Resources) ของเครือรัฐออสเตรเลียได้ออกประกาศ
เลขที่ IFN 19-16 ได้ประกาศข้อกำหนดการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเนื้อปลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้นำเข้าอาหารมายังออสเตรเลียทราบถึงข้อกำหนดการใช้คาร์บอนมอนอกไซด์ในขั้นตอนการแปรรูปปลา เพื่อให้แน่ใจว่า ปลานำเข้าเป็นไปตามกฏหมายควบคุมอาหารนำเข้า พ.ศ .2535 หรือ Imported Food Control Act 1992 โดยมาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ห้ามมิให้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในขั้นตอนการแปรรูปปลา หากผลของการใช้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสีของเนื้อปลา

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานไม่ได้ห้ามตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในระดับที่ต่ำมาก ซึ่งปรากฏขึ้นเองตามธรรมชาติในเนื้อปลา และไม่ได้ห้าม ไม่ให้มีการตกค้างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเนื้อปลา

เนื่องมาจากการรมควันเพื่อแปรรูปอาหาร โดยสามารถพิจารณาระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากมาตรฐานของสหภาพยุโรปที่กำหนดระดับ 0.05-0.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัมเป็นระดับที่น่าสงสัย เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ปลาและผลิตภัณฑ์ปลาในเบื้องต้น

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศอาหารนำเข้า-IFN-19-16. การใช้คาร์บอนมอนอกไซด์ในเนื้อปลา