TFFA news Other news Newsletter
   
สัมมนาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2559

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย รองประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สวนสนประดิพัทธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 11--12 กุมภาพันธ์ 2560

         
ภายบรรยากาศ