TFFA news Other news Newsletter
   
เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 การพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นวันที่ 31 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) ถวายพระบรมศพ การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

เวลา 10.30 น. ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายก สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เป็นประธานบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วัดหน้าพระเมรุราชิการาม วัดชุมพลนิกายาราม วัดขนอนเหนือ วัดโพธิ์ และวัดสุทธิรุจิราราม ที่สวดพระพุทธมนต์และรับถวายภัตตาหารเพล

         
ภายบรรยากาศ