TFFA news Other news Newsletter
   
ต้อนรับประธานกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจฯ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอฯ และรองประธาน กมธ.การพาณิชย์ การ
อุตสาหกรรมและการแรงงาน สนช. ได้เข้าร่วมต้อนรับประธานกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชนบท (นายเออร์โรล มาเจอร์แมน) สภานิติบัญญัติมลรัฐเกาเต็ง สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อหารือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการแรงงาน

         
ภายบรรยากาศ