TFFA news Other news Newsletter
   
การอภิปรายเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ...."

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมฯ รองประธานกรรมการสภาหอการค้า ในนามรองประธานคณะ
กรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้นำการอภิปรายเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ...." เพื่อรับฟัง รับทราบปัญหาและระดมความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการตรากฎหมายของไทย ณ ห้องเลอโลตัส1 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

         
ภายบรรยากาศ