TFFA news Other news Newsletter
   
ออสเตรเลียประกาศสิ้นสุดระงับการนำเข้ากุังดิบ

สมาคมฯ ได้รับการประสานจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงแคนเบอร่า ว่า หน่วยงานกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำ
หรือ Department of Agriculture and Water Resources (DAWR) ของออสเตรเลียเผยแพร่คำแนะนำด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ Biosecurity Advice 2017/12 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ Industry Advice 65-2017 แจ้งเกี่ยวกับการสิ้นสุดการระงับการนำเข้ากุ้งดิบและผลิตภัณฑ์เป็นการชั่วคราวตามที่ได้มีการประกาศห้ามนำเข้าตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 เป็นเวลา 6 เดือน โดยครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ จะอนุญาตนำเข้ากุ้งดิบตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่ฝ่ายออสเตรเลียกำหนด สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา (สปษ.) เห็นควรแจ้งแจ้งผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ข้อเท็จจริง
1. ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สินค้ากุ้งดิบ กุ้งหมักซอสหรือผงแห้ง (Marinated) และกุ้งจับจากธรรมชาติของออสเตรเลียที่นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กุ้งดิบในต่างประเทศและส่งออกกลับไปยังออสเตรเลียจะถูกจัดเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันและใช้เงื่อนไขการนำเข้าเดียวกันโดยสินค้าต้องหักหัวปอกเปลือกจนถึงข้อสุดท้ายและไว้หาง

2. สินค้านี้จะต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์ก่อนการส่งออกจากประเทศต้นทางว่าปลอดจากไวรัสตัวแดงดวงขาวหรือ White Spot Syndrome Virus (WSSV) และ Yellow Head Virus (YHV) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ที่ OIE (World Organisation for Animal Health) ให้การยอมรับ

3. เมื่อสินค้ากุ้งดิบมาถึงออสเตรเลียทุกรุ่นจะต้องถูกสุ่มตรวจเพื่อตรวจวิเคราะห์ไวรัส WSSV และ YHV อีกครั้งหนึ่งโดยห้องปฏิบัติการคัดกรองของออสเตรเลีย (Australian Screening Laboratory) ซึ่งหมายถึงห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนที่ทางการออสเตรเลียให้การรับรอง ปัจจุบันมี 3 แห่ง เมื่อตรวจไม่พบเชื้อไวรัสจึงจะอนุญาตให้นำออกจากบริเวณควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อจำหน่ายได้ หากตรวจพบสินค้าจะต้องถูกส่งกลับ ทำลาย หรือนำไปแปรรูปต่อไป เช่น การต้ม

4. สินค้าทุกรุ่นจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยจากหน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐหรือ Competent Authority (CA) กำกับ (สำหรับประเทศไทยหมายถึง กรมประมง) โดยมีข้อความตามรับรองตามที่กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียกำหนด ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย ว่าสามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้ จึงจะอนุญาตให้ผู้นำเข้าออสเตรเลียสามารถนำเข้าสินค้าจากประเทศนั้นๆ ได้ โดยที่กรมประมงได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกระทรวงเกษตรฯ แล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประเทศอื่นที่แจ้งไปยังออสเตรเลียแล้ว ได้แก่ เวียดนาม และมาเลเซีย ส่วนประเทศคู่ค้าสินค้ากุ้งดิบที่ยังไม่แจ้ง ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย อินเดีย และบังคลาเทศ

5. หน่วยงาน CA ไม่จำเป็นต้องรับรองในใบรับรองสุขอนามัยว่าสินค้ากุ้ง Marinated มีการหมักซอสหรือผงหมักเพียงพอ รวมทั้งไม่ต้องถูกตรวจสอบการหมักซอสหรือผงหมักเมื่อสินค้าถึงปลายทาง1. หน่วยงาน CA ไม่ต้องรับรองในสินค้ากุ้งดิบที่แปรรูปจากกุ้งจับจากธรรมชาติของออสเตรเลียว่ามีการแปรรูปในโรงงานที่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ตลอดสายการผลิตตั้งแต่การขนส่ง แปรรูป และเก็บรักษา

6. สินค้ากุ้งดิบที่แปรรูปจากกุ้งจากธรรมชาติของออสเตรเลียโดยโรงงานที่กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียให้การรับรองตลอดห่วงโซ่การผลิตแล้ว ไม่ต้องตรวจวิเคราะห์ไวรัส WSSV และ YHV ก่อนการส่งออก แต่ยังต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์ไวรัสเมื่อสินค้ามาถึงออสเตรเลีย

7. สินค้ากุ้งชุบแป้งและคลุกแป้งขนมปัง (Breaded, battered and crumbed prawns) จัดเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ จึงไม่ต้องตรวจวิเคราะห์ไวรัสทั้งก่อนการส่งออกและเมื่อมาถึงออสเตรเลีย แต่จะต้องได้รับการตรวจสอบเมื่อสินค้ามาถึงออสเตรเลียว่ามีการชุปแป้งและคลุกขนมปังตามข้อกำหนดทุกรุ่น

8. คณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาหารือและตรวจประเมินระบบการควบคุมไวรัสในกุ้งของกรมประมงระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2560 โดยได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำของกรมประมง ฟาร์มกุ้ง และโรงงานแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผลการหารือเป็นไปด้วยดีและฝ่ายออสเตรเลียแจ้งข้อความที่จะปรากฎในใบรับรองสุขอนามัยสำหรับสินค้ากุ้งดิบที่ส่งออกไปยังออสเตรเลีย

9. สปษ. ได้รับแจ้งเป็นการภายในจากสมาคมผู้นำเข้าสินค้าประมงแห่งออสตราเลเชีย (Seafood Importers Association of Australasia Inc) ว่า กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย กำหนดให้ห้องปฏิบัติการเอกชนซึ่งได้รับการรับรองให้ตรวจสอบสินค้ากุ้งดิบนำเข้าใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์ Real-time polymerase chain reaction (PCR) จะต้องวิเคราะห์จำนวน 45 Cycles ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์เดิมที่ใช้การ Run เพียง 40 Cylces ซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้นและมีโอกาสที่จะตรวจพบไวรัสสูงกว่าเดิม

ดาวน์โหลดเอกสาร BIOSECURITY ADVICE 2017/12
ดาวน์โหลดเอกสาร Update on temporary suspension of uncooked prawns and uncooked prawn products