TFFA news Other news Newsletter
   
กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศขอรับข้อคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบและวิเคราะห์อาหารนำเข้า

สำนักงานที่ปรึกษาด้านการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงแคนเบอร์ร่า ออสเตรเลีย แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำ
ของออสเตรเลีย ได้ออกประกาศขอรับข้อคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบและวิเคราะห์อาหารนำเข้า โดยจะหมดเขตรับข้อคิดเห็นในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น (เวลาฝั่งตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเร็วกว่าไทย 3 ชั่วโมง)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.agrithai.org.au

ดาวน์โหลดเอกสาร Home IFN 09-17 – Proposed changes to the inspection and analysis of imported foods – Request for Comment - Department of Agriculture and Water Resources

ดาวน์โหลดเอกสาร Home Public consultation on proposed changes to the inspection and analysis of imported foods - Department of Agriculture and Water Resources

ดาวน์โหลดเอกสาร proposal-changes-inspection-analysis-imported-foods

ดาวน์โหลดเอกสาร ขอข้อคิดเห็นกฎระเบียบ IFN 09-17