TFFA news Other news Newsletter
   
ต้อนรับและหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมจากประเทศอินเดีย

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้อง 3201 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
คุณอุดม จริยวิลาศกุล ที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมฯ เข้าร่วมให้การต้อนรับและหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมจากประเทศอินเดีย (Miss Sadhvi Niranjan Jyoti) โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล เป็นประธานให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ในการหารือเน้น 2 ประเด็น คือ

1. ฝ่ายอินเดียขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน World Food India 2017 ซึ่งมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
2. แนวทางการส่งเสริมการค้าสินค้าประมงทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งคุณสนั่นได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงาน (Task Force) เพื่อมาพิจารณา roadmap ในการส่งเสริมการค้าร่วมกัน โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าประมง

ในเบื้องต้น คุณอุดมชี้แจงที่ประชุมว่า สมาคมฯ ยินดีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน World Food India 2017 ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ทราบ และสมาคมฯ มีความพร้อมที่จะส่งเสริมการค้าสินค้าประมงร่วมกับอินเดียในอนาคต

         
ภายบรรยากาศ