TFFA news Other news Newsletter
   
เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินการมอบตราสัญลักษณ์ Thai Select

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 คุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินการมอบตรา
สัญลักษณ์ Thai Select ให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ประจำปี 2560 จำนวน 19 บริษัท ณ ห้องประชุม1 ชั้น1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

         
ภายบรรยากาศ