TFFA news Other news Newsletter
   
ประชุมหารือสาขาความร่วมมือด้านประมงสำหรับจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 คุณอุดม จริยวิลาศกุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือสาขาความร่วมมือด้านประมง
สำหรับจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อหารือกับภาครัฐและเอกชนด้านการประมงเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ตรงกับความประสงค์ของทุกฝ่าย ซึ่งที่ผ่านมาได้กำหนดสาขาความร่วมมือไว้ดังนี้
1. ความร่วมมือในสาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืด
2. การพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมของสายพันธ์ที่มีศักยภาพ
3. การพัฒนาเทคโนโลยีการทำฟาร์มปลาน้ำจืด น้ำกร่อย และปลาทะเล กุ้ง และสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยในน้ำ
4. ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ประมง
5. การพัฒนาธุรกิจที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะการทำฟาร์มเชิงพาณิชย์
6. ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในอ่าวเบงกอล
7. ความปลอดภัยด้านอาหารและการควบคุมคุณภาพ ทั้งสำหรับตลาดภายในประเทศและตลาดเพื่อการส่งออก
8. ความร่วมมือในการสำรวจวิจัย และกิจกรรมสาธิต
9. สาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่คู่ภาคให้ความสนใจแล้เห็นชอบด้วยกัน

ในด้านภาคการประมง เรืออวนลากของบังคลาเทศก้าวหน้ากว่าไทยมาก แต่ไม่มีกองเรืออวนล้อม นับว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปทำการประมงได้ ส่วนเรือประมงเบ็ดราวยังมีปัญหามาตลอด คุณอุดม ได้ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันเราสูญเสียโอกาสสำหรับสินค้าที่จับจากทะเลไปมาก แม้ว่าเรายังสามารถนำเข้าวัตถุดิบมาได้ ขณะนี้ก็ยังขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งเรายังสูญเสียสิทธิพิเศษทางภาษีกับสหภาพยุโรป

ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอ ไม่ว่าการประมงจะเกิดขึ้นที่ไหนก็สามารถนำมาเป็นทรัยากรของเราได้ เพราะสินค้าประมงส่วนใหญ่ต้องผ่านการแปรรูป โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หากไทยร่วมผลิตในบังคลาเทศแล้วส่งออกไป EU เราก็จะประหยัดภาษีขึ้นได้ 10-20% ถือว่าทุกคน win-win

         
ภายบรรยากาศ