TFFA news Other news Newsletter
   
ต้อนรับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ United States Department of Agriculture (USDA)

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ หอการค้าไทย ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมง
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นายกกิตติคุณสมาคมฯ, คุณวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณอำไพ หาญไกรวิไลย์ และคุณอนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์ คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ United States Department of Agriculture (USDA) เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนตลอดจนปัญหาอุปสรรคด้านการค้า ในธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ การแก้ไขปัญหากฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ, การส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ตลอดจน บทบาทของภาคเอกชนไทยในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน (TIP Report และ TVPRA List), การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องดุลการค้าสินค้าประมงระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามแนวคิดของรัฐบาลนายทรัมป์ โดยได้ฝากให้ USDA และสถานฑูตสหรัฐฯ ร่วมทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหอการค้าและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวนี้

         
ภายบรรยากาศ