TFFA news Other news Newsletter
   
ประชุม 2nd BSC FIP manager meeting

วันที่ 29-30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเบญจกิตติ โรงแรมไอเรสซิเดนท์ริเวอร์ไซต์ คุณจิโรจน์ สินธวานุรักษ์ ประธานคณะ
อนุกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์ปู พร้อมด้วยคุณตรีรัตน์ เชาวน์ทวี และคุณธัญกรภัค แก้วเนตร คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม 2nd BSC FIP manager meeting ซึ่งจัดโดย NFI Crab Council (กลุ่มผู้นำเข้าปูในสหรัฐฯ) เพื่ออัพเดทสถานการณ์การจัดทำ Fishery Improvement Project ปูม้าของประเทศในเอเชียตามหลักการของมาตรฐาน MSC (Marine Stewardship Council) อาทิ ไทย จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อินเดีย เป็นต้น ซึ่งจากการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดทำ FIP ในอนาคตที่ต้องการการสนับสนุนจาก NFI Crab Council โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  • ทุกประเทศมีความคืบหน้าในการทำ FIP ปูม้าอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนการทำโครงการจากกรมประมงของแต่ละประเทศเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม อยากให้ช่วยผลักดันให้กรมประมงสนับสนุนงานในเฟสถัดไปซึ่งเป็นขั้นตอนของการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ที่เกียวข้องกับการผลิตและทำประมงปูม้าด้วย โดยในส่วนของประเทศไทยยืนยันว่า กรมประมงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของไทยอย่างยั่งยืนในเดือนตุลาคมนี้
  • ทุกประเทศในเอเชียประสบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเรือขนาดเล็ก ทำให้การตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบในส่วนนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงอยากให้มีการจัดทำระบบทะเบียนเรือขนาดเล็กและสนับสนุนให้มีการจัดทำระบบเอกสารเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบในส่วนนี้ โดยต้องหารือกับกรมประมงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม
  • ขอให้แต่ละประเทศจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าการจัดทำ FIP ปูม้าเสนอต่อ NFI Crab Council ทุก 6 เดือน โดยอัพเดทความคืบหน้าตาม template ที่ NFI จะจัดส่งให้ เพื่อใช้ในการพิจารณาให้งบประมาณสนับสนุนการทำ FIP ปูม้าในอนาคต
  • หลังจากนี้ NFI crab council จะหารือแนวทางในการจัดทำ MOU ในการรับซื้อผลิตภัณฑ์ปูกระป๋องที่มาจากปูม้าขนาดไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร และไม่เป็นปูไข่นอกกระดอง และจะแจ้งให้แต่ละประเทศทราบภายหลัง
  • ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ พบว่า โครงการ FIP ปูม้าของแต่ละประเทศมีความคืบหน้าอย่างมาก ซึ่งต้องการการประชาสัมพันธ์ที่มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ ได้มีการอัพเดทรายละเอียดของ FIP แต่ละประเทศลงใน www.fisheryprogress.org แล้ว และหลังจากนี้จะมีการจัดทำสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวและยินดีให้ความร่วมมือกับ NFI Crab Council อย่างเต็มที่ในการจัดทำโครงการ

         
ภายบรรยากาศ