TFFA news Other news Newsletter
   
วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Day Against Child Labor)

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดกิจกรรมร่วมกันในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Day Against Child Labor) ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และมีพันธมิตรเข้าร่วม อาทิ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภาองค์การนายจ้าง (ECOT) และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจน ในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงให้หมดสิ้น

โดยทุกองค์กรได้ให้คำปฏิญาณพร้อมกันว่า "จะไม่สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการใช้แรงงานเด็กในสถานประกอบการ และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังในการรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบในอุตสาหกรรม โดยจะยึดถือคำปฏิญาณนี้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่อุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป"