TFFA news Other news Newsletter
   
พิธีเปิด TUF Care Center

อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าประมงตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งปลายน้ำนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่แรงงานจำนวนมากที่ประกอบอาชีพอยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าว แรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พม่า ลาว และ กัมพูชา โดยมีการอพยพถิ่นฐานเข้ามาพร้อมครอบครัว ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นประเทศที่มีอัตราเสี่ยงสูงโดยเห็นได้จากรายงานการจัดลำดับการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กหากขาดการบริหารจัดการแรงงานรวมถึงบุตรหลานแรงงานที่ดี การศึกษานับเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนาบุตรหลานแรงงานเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตและไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กพร้อมทั้งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) นับเป็นโรงเรียนต้นแบบที่เปิดโอกาสให้เด็กต่างชาติได้รับการศึกษาเทียบเท่ากับเด็กไทย โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มาตั้งแต่ปี 2548 โดยมีมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการประสานและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน ที่ผ่านมาโรงเรียนวัดศรีสุทธารามถือเป็นโรงเรียนที่หลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานและนำไปใช้เป็นต้นแบบ ทั้งนี้จากจำนวนเด็กต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องมีการขยายพื้นที่และพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เด็กเหล่านี้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับหากแต่ยังขาดงบประมาณในการสนับสนุน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด มหาชน (TUF) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับเด็กไทยจึงได้จัดตั้ง TUF Care Center ขึ้น 2 แห่ง ที่โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) และ วัดศิริมงคล พร้อมทั้งจัดจ้างบุคลากรครู โดยตั้งงบประมาณไว้ 10 ล้าน ในระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมาบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีส่งมอบ TUF Care Center ให้แก่โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) โดยมี นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ส่งมอบ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.David Hodge ที่ปรึกษาเอกอัครราชฑูตอเมริกา ประจำประเทศไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมในพิธีส่งมอบ TUF Care Center
         
ภายบรรยากาศ