TFFA news Other news Newsletter
 • สหภาพยุโรปออกกฏระเบียบ เพื่อบริหารจัดการปริมาณโควต้า การนำเข้าสินค้าประมง ที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า
 • โครงการยกระดับบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกสสู่มาตรฐาน ISO
 • USFDA ประกาศลงทะเบียนผู้ประกอบ
  การที่ส่งสินค้าไปยังสหรัฐฯตามระเบียบ
  FSMA (Biennial Registration Renewal)
 • USFDA ปรับปรุงระเบียบ FSMA 4 หัวข้อและเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
 • คต. ประกาศใชหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (FORM AJ) รูปแบบใหม ภายใตความตกลง FTA อาเซียน-ญี่ปุน
 • อียูเปดรับฟงความคิดเห็นสารเคมีอันตราย 6 ประเภทที่ตองขออนุญาต
 • เจาะลึกตลาดอินเดีย : เตรียมรุก บุกอินเดีย
 • สถานการณ์การค้าสินค้าประมงเดือนมิถุนายน 2557
 • ′ไทย′จะเป็นศูนย์กลาง ′โลจิสติกส์
  ′อาเซียน ถ้า...
 • สถานการณ์การนำเข้า/การส่งออก
  ของนิวซีแลนด์
 • ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
  เดือนเมษายน 2557
 • การแก้ไขระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำจำพวก
  ครัสตาชียและโมลุคส์มีชีวิตของไต้หวัน
 • กตส.ปรับปรุงเอกสารเงื่อนไขกรตรวจ
  รับรองและการออกใบรับรองสุขอนามัย
  ตามประเทศที่มีข้อกำหนด
 • ปลาจะหมดทะเล-เรือใหญ่กวาดจับเรียบ คนไทยต้องซื้อแพงขึ้น-ยังไม่พอส่งออก
 • ความร่วมมือทางการค้าและประมงไทย-ปากีสถาน | 27 มกราคม 2557 1 ความร่วมมือทางการค้าและการประมงไทย-ปากีสถาน
 • วิกฤตอาร์เจนติน่ากระทบส่งออกไทย0.1%
 • กรมประมงปล่อยกุ้งกุลาดำไซส์ใหญ่ ฟื้นชีวิตอ่าวปัตตานี
 • แนวทางปฏิบัติของผู้ส่งออกไทย ในการส่งออกสินค้าหมวดที่ EU ประกาศระงับสิทธิ GSP
 • WTO เปิดขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ กำหนดระดับการตกค้างของสาร Ethoxyquin ในสินค้าที่ส่งออกไปยังญี่ปุ่น
 • งานแถลงข่าวดัชนีการส่งออก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
 • ลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 • สรุปเวทีวิชาการ “ผลกระทบของการขยาย อายุการทำงานของผู้สูงวัยทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน”
 • ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน
  ระหว่างไทยกับโอมาน
 • จลาจลทุบค้าไทย-อียิปต์หยุดซื้อ-ขาย
 • 'โรคกุ้งด้วน' ไตรมาสสามฟื้น!
 • สหภาพยุโรปประกาศรายชื่อเรือประมง
  ที่ลักลอบการทำประมงที่ผิดกฎหมาย
  (EU list of vessel in IUU fishing) ครั้งที่ 4