TFFA news Other news Newsletter
 • ความคืบหน้าเรื่องการนำเข้ากุ้งไปยังออสเตรเลีย
 • มาตรการ SPS และ TBT ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประมงของประเทศสมาชิก WTO
 • แถลงข่าว 3 องค์กร เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน...
 • โครงการส่งเสริมการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล
 • ซาอุดิอาระเบียแจ้งระงับการนำเข้าปลามีชีวิตจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
 • หารือคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน
 • บริษัท Legend International Private Limited ปากีสถาน พบสมาคมฯ
 • รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • FDA สหรัฐฯ เตรียมขยายเวลาบังคับใช้ระเบียบการติดฉลากโภชนาการและ...
 • กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุน (MHLW) เตรียมปรับ...
 • หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน เพื่อรับ ROO
 • ประชุม 2nd BSC FIP manager meeting
 • Trade facilitation
 • กรมประมงมั่นใจบริโภคปลานิลปลอดภัยไร้โรค
 • วันสถาปนากรมประมง ปีที่ 91
 • เยี่ยมชมการทำงานของกรมประมง และโรงงานผลิตสินค้าปากีสถาน
 • สถานที่และหน่วยงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันท์ของประชาชาชน ในพื้นที่กรุงเทพ...
 • ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับกระทรวงพาณิชย์การค้า และ...
 • เยือนเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน
 • เสวนาหัวข้อ การส่งเสริมธุรกิจประมงของไทยโดยใช้ความร่วมมือระหว่าง...
 • ต้อนรับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ United States Department of...
 • ประชุมหารือสาขาความร่วมมือด้านประมงสำหรับจัดทำร่างบันทึกความ...
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560
 • เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินการมอบตราสัญลักษณ์ Thai Select
 • เลี้ยงส่ง MD OOCL
 • สไลด์ presentation เรื่อง Revision of imported food safety control...
 • งานเสวนา "ความพร้อมผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก"
 • ต้อนรับและหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแปรรูปอาหาร และ...
 • กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ประกาศขอรับข้อคิดเห็น...
 • Info graphics ยุทธศาสตร์ชาติ
 • ออสเตรเลียประกาศสิ้นสุดระงับการนำเข้ากุังดิบ
 • สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอแจ้งการขึ้นทะเบียน...
 • ออสเตรเลียแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคำแนะนำผู้ประกอบการ และคำแนะนำ...
 • World Ocean Day 2017 "From Sea 2 Plate"
 • Thai industry remains ready to work with EU in IUU fight
 • การอภิปรายเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติแรงงาน...
 • นโยบายการจัดหาปลาทูน่ากระป๋องมาจำหน่าย...
 • เสวนาเรื่อง "แนวทางการปฏิรูปกองเรือประมง...
 • ต้อนรับประธานกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจฯ...
 • เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ...
 • เสวนา "ผลกระทบนโยบายประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา...
 • สัมมนาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2559
 • พิธีเปิดงาน Smart Startup 2017
 • ประชุมแนวทางการบริหารจัดการเอกสารประกอบการส่งออก
 • ต้อนรับคณะผู้แทนการค้าศรีลังกา
 • สวัสดีปีใหม่นายกสมาคมฯ
 • SGS สวัสดีปีใหม่สมาคมฯ
 • ออสเตรเลียประกาศข้อกำหนดการใช้คาร์บอนมอนอกไซด์ในเนื้อปลา
 • ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานอำนวยความสะดวกใน...
 • มะกันประกาศกฎหมายตามสอบสินค้าประมงนำเข้า ดีเดย์ปีใหม่ 61
 • รายงานผลการศึกษา " โครงการพัฒนาความร่วมมือด้าน...
 • KFTA เข้าหารือที่ปรึกษาสมาคมฯ
 • ประชุมเรื่องปัญหาสารตกค้าง (Antibiotic) ในวัตถุดิบกุ้ง
 • ประชุม sunset review
 • นายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล
 • การบังคับใช้ข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานออกเครื่องหมายรับรองบนฉลาก...
 • ด่วนที่สุด!! ขอให้สมาชิกตรวจวัตถุดิบกุ้งทุก lot
 • มาตรการป้องกันสารตกค้างในกุ้ง
 • U.S.FDA เตือนต่ออายุจดทะเบียนโรงงานภายในสิ้นปี 59
 • สรุปมาตการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช...
 • กฎระเบียบใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่จะมีผลบังคับใช้ 20 ก.ย. 2559
 • โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม...
 • ข่าวฉบับ 1 เดือนสิงหาคม 2559
 • ประชุมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กุ้ง
 • Aquatic Animal Purchasing Document (Aquaculture)
 • หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในอุตสาหกรรมกุ้ง
 • ประชุมการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชาวประมงเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการ...
 • ประชุม FTA ไทย-ปากีสถาน
 • แถลงข่าวงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Expo 2016
 • อภิปราย Executive Forum ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 การค้าเสรีของไทย
 • งานเลี้ยงรับรองสภาธุรกิจสหรัฐ-อาเซียน
 • แถลงข่าวการจัดอันดับ TIP Report 2016
 • ผลการตรวจสอบและปฏิเสธการนำเข้าสินค้าของ FDA สหรัฐฯ
 • Japan Packaging Machinery Manufacturers Association (JPMA)...
 • FDA เผยแพร่ร่างแนวทางสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อรับรองสถานประกอบการ...
 • ประชุมทดสอบแบบหนังสือการกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (การเพาะเลี้ยง) กุ้งทะเล
 • คณะ กมธ. ตรวจศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
 • วันต่อต้านการค้ามนุษย์ 2559
 • ประชุมการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย
 • ประชุมแนวทางการปฎิบัติในการจัดตั้งคณะทำงาน MCPD
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ปากีสถาน
 • หารือเรื่องการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
 • KMI, 2016 International Seafood Trade Forum
 • รายงานการตรวจพบปัญหาในสินค้าอาหารส่งออกของไทยไปยังสหภาพยุโรปประจำเดือนเมษายน 2559
 • งานแถลงข่าว Busan International Seafood & Fisheries Expo 2016
 • ประกาศเจตนารมย์ความร่วมมือโครงการปรับปรุงการทำการประมงปูม้าของไทย
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยและใบรับรองการผลิต...
 • ร่างกฎระเบียบควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ของสหภาพยุโรป
 • รดน้ำดำหัว คณะกรรมการสมาคมฯ
 • ต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎณแห่งสาธารณรัฐเบลารุส
 • อียิปต์ สั่งขึ้นทะเบียนสินค้าที่จะนำเข้าเริ่มมีนาคม 2559
 • งานครบรอบวันสถาปนา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 64
 • การประชุมคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2/2559
 • ประกาศของศุลกากรจีนกับการตรวจสอบสินค้าจากประเทศที่มีการระบาดของไวรัสซิกา
 • สรุปมาตการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Notification) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า...
 • สหภาพยุโรประงับการใช้สารปรุงแต่งกลิ่น
 • EU แจ้งผลการตรวจสอบความปลอดภัยภายใต้ระบบเตือนภัยสินค้าอาหารในปี 2558
 • กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น พิจารณาปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตร
 • ญี่ปุ่นประกาศกฎหมายควบคุมโรคระบาดในสัตว์น้ำมีชีวิตนำเข้าลงในพระราชกิจจานุเบกษา
 • คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน
 • US ผุดแนวทางการตรวจสอบย้อนกลับใหม่ต่อสู้ IUU
 • กฏระเบียบและตลาดสินค้าอาหารปลอดกลูเตนในสหรัฐฯ
 • ประชุม ศปมผ. ครั้งที่ 2/2559
 • หารือแลกเปลี่ยนประเด็น(ร่าง)ผลการศึกษาการลดใช้ Fluorocarbonsในสินค้าอาหารแช่แข็งของไทย
 • กฎหมายลำดับรองตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
 • กฎหมายลำดับรองตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
 • งานแสดงสินค้า THAIFEX 2016
 • คำชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดสถานทีทีห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึงเป็นเด็กอายุตํากว่าสิบแปดปี ทำงาน พ.ศ.2559
 • แถลงข่าวการดำเนินการภาคเอกชนในการแก้ปัญหา IUU Fishing และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
 • รายชื่ออาหารภูมิแพ้
 • รายงานกฎระเบียบ Food Safety Modernization Act (FSMA)
 • ชี้แจงประเด็นปัญหาและข้อคิดเห็นด้านแรงงาน
 • LPN เดินหน้าเชื่อมสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย...แก้ปัญหาล้ง
 • สารปีใหม่ 2559 จาก นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
 • Colorful Night New Year Party
 • ประชุมรับฟังปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการล้ง
 • Press Release แถลงยกเลิกการว่าจ้างสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นภายนอก
 • ศปมผ. แถลงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
 • มาตรการควบคุมและกำกับดูแลสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น (พีพี)
 • นโยบายการประมง 2015-2020
 • หลักเกณฑ์การส่งออกกุ้ง ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศออสเตรเลีย ไปยังประเทศออสเตรเลีย
 • ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 40/2558
 • สรุปรายงานการประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาประมงทะเลไทย (FIP)
 • คู่มือการใช้ยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS)
 • รายงานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้ง
 • Thailand Towards a New Era of Food Innovation and Sustainable Trade
 • กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่า ไทยมีความก้าวหน้ามาก (Significant Advancement) ในการขจัดการใช้แรงงานเด็ก
 • สถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ 30/09/58
 • การประชุมวิชาการ เรื่อง วิกฤตใบเหลืองอียู : ผลกระทบต่อการประมงไทย
 • การรับรองแหล่งที่นำเข้ากุ้งหทะเล
 • การอนุญาตนำเข้ากุ้งทะเลจากอินโดนีเซีย
 • Walmart ประกาศท่าทีและนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่อง Sustainable Seafood
 • เชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร"
 • ขอสนับสนุนการจัดงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016
 • วันพาณิชย์ 2558
 • การลงนาม MOU ใช้ระบบ Fishing Info เชื่อมข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง
 • ปาฐกถาพิเศษ “หลักนิติธรรม สร้างนิติรัฐ ค้ำจุนประชาธิปไตย”
 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 • สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
 • รายงานข่าวประจำสัปดาห์ 7-13 กุมภาพันธ์ 2558 จากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา
 • รายงานข่าวประจำสัปดาห์ 17-23 มกราคม 2558 จากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา
 • ทิศทางการส่งออกไทย ปี 58
 • การเผยแพร่มาตรฐานทางเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
 • INFOFISH เปิดรับสมัคร Senior Trade Officer
 • EU เพิ่มชื่อสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (SVHCs) จำนวน 6 ประเภท
 • รายงาน FDA เดือนพฤศจิกายน 2557
 • แถลงข่าวสถานการณ์ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไทยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 8/2557 วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557
 • 2015 the 3rd Liangzhilong Food Material Festival and 1st LBD offline Meeting
 • ข้อมูล IUU กับปัญหาแรงงาน
 • สถานการณ์การนำเข้าอาหารของสหรัฐเอมิเรตส์
 • กรมประมง ขอแจ้งเรื่อง นโยบายด้านการทำการประมงของอินโดนีเซีย
 • กรมการจัดการงานแจ้งเรื่องการตรวจสอบติดตามนายจ้างที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร
 • ประกาศร่าง การปรับปรุงความปลอดภัยของอาหาร 4 ฉบับ FSMA
 • ประกาศ Commission Implementing Decision 2014/704/EU
 • สรุปสถานการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
 • ผู้บริโภคในสิงคโปร์นิยมแสน็คเพื่อสุขภาพ (Healthy Snack)
 • แสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 88 ปี กรมประมง
 • Prime Minister 's Business Enterprise Award 2014 (PM AWARD 2014)
 • ออสเตรเลียขอข้อคิดเห็นการปรับวิธีการตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงสินค้านำเข้า
 • Spanish retailer dumps CP Foods' shrimp; tuna industry wants Thai product out of EU trade deal
 • Thai food major admits to paying off journalists, but denies bribery
 • Report shows CP Foods has budget for paying journalists
 • China Farmed Shrimp Prices Fall 30 to 50 Percent
 • MHLW รายงานพิจารณา
 • สรุปการเสวนา ปลดล็อคปัญหาแรงานทาส
 • มาตรฐานด้านจุลินทรีย์ของสินค้าอาหารทะเล
  ที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
 • Asia Food Festival 2014
 • THAIFEX – World of Food Asia 2014
 • ผู้จัดงานแสดงสินค้า SIAL CHINA
 • ร่างประกาศของสหรัฐฯ 2 ฉบับ
 • การรับรองมาตรฐานฟาร์ม
 • สาธารณรัฐโดมินิกัน ประกาศห้ามนำเข้า
  กุ้งจากประเทศที่มี EMS
 • เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมรดน้ำดำหัว
  ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช นายกกิตติคุณ และ
  คุณศิริวัลย์ ดุษฎีวุฒิกุล เหรัญญิกสมาคมฯ
  เนื่องในวันสงกรานต์ 2557
 • สหภาพยุโรปแจ้งระงับนำเข้าสินค้าประมง
  จากประเทศที่ลักลอบการทำประมงที่ผิด
  กฎหมาย (IUU)
 • วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจ
  การเกษตร
 • FDA เปิดรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
  แนวทางในการกำหนดอาหารที่มีความเสี่ยงสูง
 • การประชุมสร้างความร่วมมือการจัดงาน
  แสดงสินค้าณประเทศจีน
 • การประชุมสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร
  แช่เยือกแข็งไทยกับ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • จองคูหางาน THAIFEX-World of Food Asia 2014
 • เชิญชมงานแสดงสินค้า SIAL China 2014 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน