January
2014
l February
2014
l March
2014
l April
2014
l May
2014
l June
2014
l July
2014
l August
2014
l September
2014
l Octobrer
2014
l November
2014
l December
2014
l All
     

TFFA Newsletter
January 2014

 
   
     
     
 
     
สถานการณ์กุ้ง ปี 2556 และแนวโน้ม ปี 2557

กุ้ง นับว่าเป็นอาหารทะเลที่มีผู้นิยมบริโภคมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยประเทศ-
ไทยมีอุตสาหกรรมกุ้งเป็นอุตสาหกรรมส่งออกหลักที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากกุ้งสามารถนำรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นมูลค่า
หลายหมื่นล้านบาท แต่ทว่า ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2554 ถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมกุ้ง
ไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคกุ้งตายด่วน (EMS) ส่งผลให้ปริมาณผล
ผลิตกุ้งในประเทศลดลงร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และยังส่งผลกระทบการ
ส่งออกกุ้งของไทย ทั้งในแง่ของปริมาณและมูลค่าลดลงคิดเป็นร้อยละ 38 และ 29
ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้ากุ้ง อาทิ ค่าเงิน
บาทอ่อนตัว มาตรการกีดกันทางการค้า การถูกกล่าวหาด้านแรงงาน และการถูกตัด
สิทธิประโยชน์ทางภาษี (GSP) เป็นต้น
  คู่แข่งในอุตสาหกรรมกุ้ง

ในช่วงที่เราต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ทำให้ผู้ส่งออกไทยต้องสูญเสีย
โอกาสในการแข่งขันหรือตลาดคู่ค้าหลักให้กับประเทศคู่แข่งอื่นๆ โดยเฉพาะตลาด
สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ซึ่งเดิมไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่ง แต่ปีนี้ไทยได้สูญเสียตลาด
ให้กับประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และอินเดียไปแล้ว ที่สำคัญประเทศคู่แข่ง
แต่ละประเทศกำลังเร่งทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อให้แซงหน้าไทยอย่างถาวร การที่เราจะครองตำแหน่งที่หนึ่งต่อไปยิ่งจะยากมากขึ้น เพราะประเทศคู่ค้าหลัก
ต่างก็มีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าจากคู่แข่ง หรือใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองทางการค้า
ได้ ทีนี้ เรามาทำความรู้จักก่อนว่ามีประเทศใดบ้างที่กำลังไล่ตามเราติดๆ
     
>>อ่านต่อ   >>อ่านต่อ
 
     
     
   
     
ปัญหาโรคกุ้งตายด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS)

EMS เริ่มมีการระบาดครั้งแรกในประเทศจีน ในปี 2552 และมีการแพร่กระจายอย่าง
รวดเร็วสู่ประเทศเวียดนามในปี 2553 ในมาเลเซียปี 2554 และไทยปลายปี 2554
ตามลำดับ และสร้างความสูญเสียต่ออุตสาหกรรมกุ้งของไทยอย่างรุนแรงตั้งแต่ต้นปี
2556 เป็นต้นมา ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนกุ้งอย่างหนัก และราคากุ้งปรับตัว
เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ จากตัวอย่างกุ้งตายด่วนที่ทำการศึกษา พบว่ามีตัวอย่างที่มี
โรคของตับและตับอ่อนวายฉับพลัน (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease
: AHPND) เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังการปล่อยลูกกุ้งลงบ่อดินไม่เกิน
35 วัน
   
     
>>อ่านต่อ