January
2014
l February
2014
l March
2014
l April
2014
l May
2014
l June
2014
l July
2014
l August
2014
l September
2014
l Octobrer
2014
l November
2014
l December
2014
l All
     

TFFA Newsletter
May 2014

 
   
     
     
 
     

ภาวะโลกร้อนทับผลกระทบการส่งออกไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิทยาศาสตร์โลกได้ออกมาแจ้งว่า ขณะนี้ระดับปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดแล้ว โดยปริมาณก๊าซเฉลี่ย
ในบรรยากาศ ที่วัดได้คือ 400 ส่วนในล้านส่วน หรือ 400 ppm ทั้งๆ ที่ปกติระดับ
ก๊าซฯ ในบรรยากาศโลก จะขึ้นสู่ระดับสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จากนั้น
ปริมาณเฉลี่ยรายเดือนก็จะลดลง แต่ขณะนี้เพิ่งเริ่มปี 2557 มาได้เพียงไม่กี่เดือน ซึ่งเป็นระดับที่ยังไม่มีใครตอบได้ว่าจะนำพาพิบัติภัยทางธรรมชาติมาสู่มนุษย์จากการ
ที่โลกร้อนขึ้นมากน้อยเพียงใด และปริมาณการปลดปล่อยก๊าซของชาวโลกจะไป
ถึงจุดสิ้นสุดเมื่อไหร่ แต่มีการคาดการณ์แล้วว่าอุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา
แน่นอน และทะเลจะเป็นกรดมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอีก 2 นิ้ว
และจะก่อให้เกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว ปริมาณสัตว์น้ำลดลง การจับสัตว์น้ำ
ก็จะลดลงกว่า 50%

  ข้อมูลการส่งออกสินค้าอาหารแช่เยือกแข็งของไทยไปสหภาพยุโรป หมวดสินค้าประมง

อุตสาหกรรมสินค้าประมงของไทยเป็นสินค้าที่มีความสำคัญ และเป็นสินค้าที่มีการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยในปี คศ. 2014 ได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยปีละ 748.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 141,700 ล้านบาท โดยเฉพาะสินค้ากุ้ง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศกว่า 80%  ในขณะที่ไทยเริ่มมีคู่แข่งมากขึ้นที่สามารถผลิตกุ้งและแปรรูปส่งออกได้ในขั้นต้นไม่แตกต่างกัน  แต่ไทยกลับมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง  เช่น ค่าแรง  ราคาวัตถุดิบ  การแข็งค่าของเงินบาท  แม้ว่าไทยจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า   
     
>>อ่านต่อ   >>อ่านต่อ
 
     
     
   
     

อนาคตส่งออกไทยหลังสหภาพยุโรประงับความร่วมมือ

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) ได้ออกบทวิเคราะห์"อนาคตส่งออกไทยหลังสหภาพยุโรประงับความร่วมมือ"
เขียนโดย ดร. อธิภัทร มุทิตาเจริญ และ วรดาตันติสุนทรสหภาพยุโรปประกาศระงับการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างกันของเจ้าหน้าที่จากทั้งยุโรปและไทย รวมถึงยกเลิกการลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและ
ความร่วมมือกับไทยส่งผลให้การเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพ
ยุโรปต้องล่าช้าออกไป อาจทำให้ไม่สามารถตกลงเขตการค้าเสรีได้ทันก่อน
วันที่ 1 มกราคม 2015 ซึ่งเป็นวันแรกที่ไทยจะเริ่มถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

   
     
>>อ่านต่อ