January
2014
l February
2014
l March
2014
l April
2014
l May
2014
l June
2014
l July
2014
l August
2014
l September
2014
l Octobrer
2014
l November
2014
l December
2014
l All
     

TFFA Newsletter Octobrer 2014

 
   
     

ประเมินสถานการณ์การส่งออกปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
     ประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ และต่างประเทศยังคงมีความต้องการสินค้าจากไทยอย่างมาก แต่ยังขาดประสิทธิ ภาพในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจรวมถึงปัจจัยอื่นๆ อันส่งผลต่อการส่งออกสินค้าของไทยด้วย อาทิ จำนวนประชากร เทคโนโลยี และการติดต่อประสานงาน (Connection)
     ทุกประเทศทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาการหยุดนิ่งของระบบเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มชะลอตัวไปจนถึงปี 2558 เช่น สหภาพยุโรป ญี่ ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งประเทศเหล่านี้ยังพบกับปัญหาหนี้สาธารณะที่สูงขึ้น ดังนั้น ภาครัฐของแต่ละประเทศควรกลับมาให้ ความสาคัญในประเด็นนี้โดยการให้ ภาครัฐเข้าสนับสนุนด้านการลงทุน (Invest by Government) อย่างไรก็ตาม ภาครัฐของประเทศเหล่านี้ยังคงนิ่งเฉยและไม่แก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง ภาคเอกชนจึงยังไม่กล้าที่จะลงทุนหรือขยายกิจการเพิ่มเติม ส่งให้เศรษฐกิจยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวไปเรื่อยๆ

<< อ่านต่อ >>