การสมัครสมาชิก

ข้อบังคับสมาคมอาหารแช่เยือกข็งไทย

สมาชิกของสมาคมฯ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1 สมาชิกกิตติมศักด์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมิตให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

2 สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบการค้าสัตว์น้ำต่างๆ หรืออาหารแช่เยือกแข็งที่เป็นทั้งผู้ผลิตและส่งออก โดยจะต้องแสดงสำเนาผลการตรวจสอบสุขลักษณะ
โรงงานจากหน่วยราชการที่ดูแลและได้จดทะเบียนถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมาย รวมทั้งเป็นผู้เห็นพ้องด้วยวัตถุประสงค์และเคารพกฏข้อบังคับของสมาคมยื่นความจำนง
ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกและคณะกรรมการได้ลงมติรับเป็นสมาชิกสามัญ

3 สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ประกอบวิสาหกิจทางการค้าอุตสาหกรรมหรือการเงินที่ได้แสดงความจำนงขอสมัครเป็นสมาชิกสมทบต่อนายทะเบียนสมาคมฯ

อัตราค่าสมัครและค่าบำรุงรายปี

ค่าบำรุงสมาชิก/ ปี
 สมาชิกสามัญ จำนวน 30,000 บาท
 สมาชิกสมทบ จำนวน 15,000 บาท

กรณีค่าบำรุงสมาคมฯ ประเภทสมาชิกสามัญ กรณีสมัครครั้งแรกจะคิดอัตราเป็นไตรมาสๆ ละ 7,500 บาท คือ ต้องชำระตามไตรมาส ดังนี้

เดือนที่รับเข้าเป็น
สมาชิก
สมาชิกประเภทสามัญ
ค่าแรกเข้า ค่าบำรุงสมาชิก ภาษี 7% ราคาสุทธิ
ม.ค. - มี.ค. 20,000 30,000 3,500 53,500
เม.ย. - มิ.ย. 20,000 22,500 2,975 45,475
ก.ค. - ก.ย. 20,000 15,000 2,450 37,450
ต.ค. - ธ.ค. 20,000 7,500 1,925 29,425


กรณีค่าบำรุงสมาคมฯ ประเภทสมาชิกสามัญ กรณีสมัครครั้งแรกจะคิดอัตราเป็นไตรมาสๆ ละ 3,750 บาท คือ ต้องชำระตามไตรมาส ดังนี้

เดือนที่รับเข้าเป็น
สมาชิก
สมาชิกประเภทสมทบ
ค่าแรกเข้า ค่าบำรุงสมาชิก ภาษี 7% ราคาสุทธิ
ม.ค. - มี.ค. 20,000 15,000 2,100 32,100
เม.ย. - มิ.ย. 20,000 11,250 1,837.50 28,087.50
ก.ค. - ก.ย. 20,000 7,500 32.14 22,532.14
ต.ค. - ธ.ค. 20,000 3,750 1,312.50 20,062.50


เอกสารที่ผู้สมัครจะต้องนำมาพร้อมใบสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ ของผู้สมัคร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ ของผู้สมัคร

3. รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ฉบับ

5. สำเนาหนังสือรับรอง ออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 1 ฉบับ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

6. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีบริษัทจำกัด) 1 ฉบับ

7. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทจำกัด) 1 ฉบับ

8. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 1 ฉบับ

9. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 1 ฉบับ

10. สำเนาสัญญาเช่าโรงงาน (กรณีเช่า) 1 ฉบับ

11. สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (อย.) 1 ฉบับ

12. สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 1 ฉบับ

13. สำเนาแผนที่เส้นทางไปสำนักงาน หรือโรงงานของบริษัทฯ

14. สำเนาเอกสารทุกแผ่น ต้องประทับตราบริษัทฯ และลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เซ็นกำกับทุกแผ่น

หมายเหตุ กรุณายื่นใบสมัครก่อนการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ 7 วัน (พฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน)


วิธีการสมัครและชำระเงินค่าสมัครสมาชิก

1. ยื่นความจำนงตามแบบพิมพ์ของสมาคมฯ เพื่อขอเข้าสมัครเป็นสมาชิกโดยกรอกใบสมัครและส่งไปยังสมาคมฯ

2. สมาคมฯ เข้าตรวจสอบโรงงาน/ บริษัทสมัครใหม่ โดยมีค่าใช้จ่าย แยกตามเขตจังหวัด ดังนี้
     1. สมุทรปราการ/สมุทรสาคร/สมุทรสงคราม 3,000 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
     2. ภาคตะวันออก ระยอง/จันทบุรี ฯลฯ 6,000 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
     3. ภาคใต้ตอนบน ชุมพร สุราษฎร์ธานี ฯลฯ 8,000 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
     4. ภาคใต้ตอนล่าง สงขลา ฯลฯ 10,000 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก

4. ชำระค่าธรรมเนียม โดย
     - ฝากเงินเข้าบัญชี “สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย” ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 118 315 1008 และ ส่งใบฝากเงินและรายละเอียด
ของท่านมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร เพื่อเป็นเอกสาร ยืนยันการชำระเงิน
     - เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม “สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย”


« หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ »

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 6 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2235 5622-4, 0 2636 9001-4
โทรสาร 0 2235 5625
Website : www.thai-frozen.or.th
E-mail : thai-frozen@thai-frozen.or.thดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รายชื่อบริษัทสมาชิกสามัญ
ใบสมัครสมาชิก
ตารางแนบใบสมัครข้อ15
ข้อกำหนดสุขลักษณะ
ข้อกำหนดการจัดระบบวิเคราะห์อันตราย