ชีววิทยาบางประการของปูทะเลชนิด Scylla serrata (Forskal, 1755) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช

ชีววิทยาบางประการของปูทะเลชนิด Scylla serrata (Forskal, 1755)
บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

การศึกษาชีววิทยาบางประการของปูทะเลชนิด Scylla serrata (Forskal, 1755) บริเวณอ่าว
นครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยการเก็บตัวอย่างทุกเดือน
จากแพรับซื้อปูทะเลรอบอ่าวนครศรีธรรมราช จำนวน 4 แห่ง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง
กระดอง (CW) กับน้ำหนักตัว (W) อัตราส่วนเพศ ขนาดความกว้างกระดองแรกเริ่มสืบพันธุ์ และฤดูวางไข่
พบว่าปูทะเลไม่แยกเพศ จำนวน 5,381 ตัว มีความกว้างกระดองระหว่าง 5.00-16.00 (9.70±2.40) เซนติเมตร
น้ำหนัก 10.75-882.75 (184.94±146.00) กรัม เป็นเพศผู้ จำนวน 2,710 ตัว มีความกว้างกระดองระหว่าง 5.00-
15.00 (9.43±2.27) เซนติเมตร น้ำหนัก 10.75-882.75 (188.32±161.36) กรัม และเพศเมีย จำนวน 2,671 ตัว
มีความกว้างกระดองระหว่าง 5.20-16.00 (9.96±2.47) เซนติเมตร น้ำหนัก 12.75-742.75 (181.51±130.31)
กรัม มีความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกระดองกับน้ำหนักตัวของปูทะเลไม่แยกเพศ เพศผู้ และเพศเมีย
ในรูปสมการ W = 0.0684 CW3.3761 W = 0.0409 CW3.6408 W = 0.0955 CW3.1964 ความสัมพันธ์ระหว่างความ
กว้างกระดองกับน้ำหนักตัวระหว่างปูทะเลเพศผู้กับปูทะเลเพศเมีย พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
(P<0.05) มีอัตราส่วนระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:1 โดยการทดสอบไคว์สแควร์ (P>0.05 ) ขนาดความ
กว้างกระดองแรกเริ่มสืบพันธุ์ (L50) ของปูทะเลเพศเมียเท่ากับ 10.32 เซนติเมตร จากขนาดความกว้าง
กระดองระหว่าง 7.50-16.00 เซนติเมตร และฤดูวางไข่ซึ่งบ่งชี้จากจำนวนปูที่มีการพัฒนารังไข่ระยะที่ 4 พบ
ได้ตลอดปี โดยพบมาก 2 ช่วง คือ ช่วงแรกในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และช่วงที่สองในเดือนกันยายน-
ตุลาคม


คำสำคัญ : ชีววิทยา ปูทะเล อ่าวนครศรีธรรมราช
*ผู้รับผิดชอบ : ที่อยู่ ๗๙/๑ ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ โทร o ๗๔๓๑ ๒๕๙๕
e-mail : thidarat_dof@yahoo.com