ประชุมกรอบงานวิจัยตามแผนส่งเสริมการทำประมงปูม้าอย่างยั่งยืนของไทย

วันนี้ (18 มกราคม 2559) เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์

คุณตรีรัตน์ เชาวน์ทวี ผู้แทนคณะอนุกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์ปู สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เข้าร่วมหารือกับคณะวิจัยของ อ.ธนิษฐา
ทรรพนันท์ (อาจารย์จากคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาปูม้าและคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน) และ WWF เกี่ยวกับการดำเนินการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลตามกิจกรรมในแผนบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของไทยอย่างยั่งยืน โดยทางทีมวิจัยจะทำการรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลสถานภาพปูม้าและการทำการประมงปูม้าของไทย กำหนดระยะเวลา 6 เดือน โดยหลังจากที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนแล้วจะเริ่มดำเนินโครงการทันที (คาดว่าจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 2559)

ทั้งนี้ ทาง อ.ธนิษฐา รับจะเขียน TOR ของการทำการวิจัยในครั้งนี้ และจะนำมาเสนอแก่กรมประมงภายในเดือนมกราคม 2559

นอกจากนี้ ทาง WWF รับในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรปูม้า ร่วมกับ ทช. โดยทาง WWF จะเข้า
หารือกับทาง ทช. อีกครั้งหนึ่งและจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในส่วนของสมาคมฯ จะรับดำเนินการในส่วนของงานสถิติการนำเข้า-ส่งออกปูม้าของไทย เพื่อนำข้อมูลให้ทีมวิจัยนำไปเปรียบเทียบกับผลการจับปูม้าย้อนหลัง 5-10 ปี และข้อมูลแหล่งจับปูม้า จำนวนแพปู ที่สมาชิกผู้ผลิตและส่งออกปูม้าใช้ โดยให้ส่งข้อมูลให้กับทีมวิจัย เพื่อนำไปสังเคราะห์ในเชิงสถิติต่อไปครับ

         
ภายบรรยากาศ