ลงพื้นที่ประมงปูม้ารอบอ่าวบ้านดอน

ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2560 สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ร่วมกับทีมวิจัยภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีประมง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ สำรวจ และสอบถามข้อมูลจากกลุ่มชาวประมงปูม้าในพื้นที่รอบอ่าวบ้านดอน ได้แก่ อ.ท่าชนะ อ.ไชยา และ อ.ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี

         
ภายบรรยากาศ