Crab
 
การประมงอวนจมปูและลอบปูแบบพับได้บริเวณอ่าวไทยตอนใน

กรวิทย์ จันทร์กุศล* และ เสาวนีย์ สิงหะไกรวรรณ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

บทคัดย่อ

ศึกษาการประมงอวนจมปูและลอบปูแบบพับได้บริเวณอ่าวไทยตอนใน ระหว่างเดือนธันวาคม 2546 - กันยายน 2548 จากเรือที่ใช้เครื่องมืออวนจมปู 615 ลำ ในพื้นที่หาดวอนนภาศัพท์ และบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี และบ้านท่า จ.เพชรบุรี และเรือที่ใช้เครื่องมือลอบปูแบบพับได้ 780 ลำ ในพื้นที่หาดวอนนภาศัพท์ และบ้านบางพระ จ.ชลบุรี และบ้านคลองเทียน จ.เพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า อวนจมปูที่ใช้เป็นอวนเอ็น ขนาด 0.25-0.30 มม. ขนาดตาอวน 80 - 90 มม. ลึก 12 ตา ใช้อวนเฉลี่ย 4.53 ชุดต่อลำ เฉลี่ยชุดละ 10.08 ผืน ความยาวต่อผืนเฉลี่ย 99.54 ม. มีแหล่งทำการประมงหน้าหมู่บ้าน ที่ระดับความลึกของน้ำ 3-16 ม. ทำการประมงมากในช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม มีอัตราการจับเฉลี่ยเท่ากับ 0.14 ± 0.14 กก./ความยาวอวน 100 ม. หรือ 6.51 ± 4.48 กก./วัน/ลำ เดือนมกราคม-กันยายน ปี 2547 มีอัตราการจับต่อความยาวอวน 100 ม. มากกว่า
ปี 2548 อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ในขณะที่อัตราการจับต่อวันต่อลำ และจำนวนผืนอวนที่ใช้มีค่าไม่แตกต่างกัน (p>0.05) สัตว์น้ำส่วนใหญ่ที่จับได้ คือ ปูม้า มีค่าร้อยละ 85.61 ที่หาดวอนนภาศัพท์ บ้านโรงโป๊ะ และบ้านท่า จับปูม้าได้ ร้อยละ 77.95 87.02 และ 91.77 ตามลำดับ ขนาดของปูม้าที่จับได้มีขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ยรวมเพศ เพศผู้ เพศเมีย เพศเมียระยะที่ 1 และ 2 เพศเมียระยะที่ 3 และเพศเมียระยะที่ 4 มีค่า
9.37 9.37 9.40 9.14 10.47 และ 11.02 ซม. ตามลำดับ ได้ปูม้าเพศผู้ และเพศเมียขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ ร้อยละ 95.28 และ 29.44 ตามลำดับ ผลตอบแทนสุทธิในหมู่บ้านที่หาดวอนนภาศัพท์ บ้านโรงโป๊ะและบ้านท่า มีค่าเท่ากับ 174.89 451.06 และ 466.88 บาท/วัน/ลำ ตามลำดับ

ส่วนลอบปูแบบพับได้มีขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ โครงลอบใช้ลวดแข็งหรือเหล็กเส้นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหุ้มด้วยเนื้ออวนโปลีเอทธิลีนสีเขียวขนาดตาอวน 2.5 ซม. การวางลอบมีทั้งวางแบบเดี่ยวและแบบราว โดยมีแหล่งประมงหน้าหมู่บ้านที่ระดับความลึกน้ำ 3-9 ม. ทำการประมงมากในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน สิงหาคม-กันยายน และพฤศจิกายน มีอัตราการจับเฉลี่ย 0.44 ± 0.32 กก./ลอบ 10 ลูก หรือ 13.38 ± 8.33 กก./วัน/ลำ อัตราการจับปูม้าทั้งหน่วย กก./ลอบ 10 ลูก กก./วัน/ลำ และจำนวนลอบที่ใช้ช่วงเดือนมกราคม-กันยายนของปี 2547 กับปี 2548 มีค่าไม่แตกต่างกัน (p<0.05) พบว่าอัตราการจับปูม้าจากลอบปูแบบพับได้มีค่ามากกว่าอวนจมปูอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ผลการจับปูม้าจากเครื่องมือชนิดนี้ มีค่า
ร้อยละ 96.15 ที่หาดวอนนภาศัพท์ บ้านบางพระ และบ้านคลองเทียน จับปูม้าได้ร้อยละ 95.94 97.44 และ 94.85 ตามลำดับ ปูม้ารวมเพศ เพศผู้ เพศเมีย เพศเมียระยะที่ 1 และ 2 เพศเมียระยะที่ 3 และเพศเมียระยะที่ 4 มีขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ยเท่ากับ 8.31 8.19 8.36 8.21 10.31 และ 10.48 ซม. ตามลำดับ ได้ปูม้าเพศผู้และเพศเมียที่ขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ ร้อยละ 80.78 และ 17.05 ตามลำดับ ผลตอบแทนสุทธิที่
หาดวอนนภาศัพท์ บ้านบางพระ และบ้านคลองเทียน มีค่าเท่ากับ 1,789.78 2,185.13 และ 753.62 บาท/วัน/ลำ ตามลำดับ


คำสำคัญ: อวนจมปู ลอบปูแบบพับได้ ปูม้า อ่าวไทยตอนใน
*ผู้รับผิดชอบ : ๔๙ หมู่ ๑ ซอยพระราชวีริยาภรณ์ ๑๖ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
โทร. ๐ ๒๘๑๖ ๗๖๓๖ e-mail : kornwitj@fisheries.go.th