Crab
 
อัตราการจับและองค์ประกอบขนาดปูม้า จากเครื่องมือประมงอวนลากและอวนรุนในน่านน้ำไทย

เฉลิมชาติ อรุณโรจน์ประไพ๑* กำพล ลอยชื่น๑ ธีรยุทธ ศรีคุ้ม๒ ธิดารัตน์ คงชัย๓
จินตนา จินดาลิขิต๔ และ เสาวมล ภูตีกา๕
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต)
๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
๓ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
๔ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
๕กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

บทคัดย่อ

จากการศึกษาการแพร่กระจายขนาดของปูม้าจากเครื่องมือประมงประเภทอวนลากและอวนรุนในน่านน้ำไทย ซึ่งประกอบด้วย เรืออวนลากขนาดใหญ่ (ความยาวมากกว่า 14 เมตร) เรืออวนลากแคระ (ความยาวน้อยกว่า 14 เมตร) และเรืออวนรุน พบว่า อัตราการจับปูม้าของเรือประมงอวนลากขนาดใหญ่
แยกตามจังหวัดที่ทำการสุ่มตัวอย่าง คือ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี สตูล และภูเก็ต มีค่าเท่ากับ 0.081 0.063 0.053 0.891 และ 0.324 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลำดับ อัตราการจับปูม้าของเรือประมงอวนลากแคระแยกตามจังหวัดที่ทำการสุ่มตัวอย่างได้แก่ ตราด ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี สตูล และภูเก็ต มีค่าเท่ากับ 0.043 0.589 0.489 0.164 0.019 0.103 0.096
0.177 0.224 และ 0.535 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตามลำดับ อัตราการจับปูม้าของเรืออวนรุนแยกตามจังหวัดที่ทำการสุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมุทรปราการ และนครศรีธรรมราช มีค่าเท่ากับ 0.519 และ 0.645 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ยของปูม้าที่จับได้จากเรืออวนลากขนาดใหญ่แยกตามจังหวัดที่ทำการสุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี สตูล และภูเก็ต มีค่าเท่ากับ 11.52 13.01 11.54 12.59 และ 13.77 เซนติเมตร ตามลำดับ ขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ยของปูม้าจากเรืออวนลากแคระแยกตามจังหวัดที่ทำการสุ่มตัวอย่างได้แก่ ตราด สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี สตูล และภูเก็ต มีค่าเท่ากับ 10.74 9.97 10.84 11.46 11.00 12.73 และ 12.85 เซนติเมตร ตามลำดับ ขนาดความกว้างกระดองเฉลี่ยของ
ปูม้าจากเรืออวนรุนแยกตามจังหวัดที่สุ่มตัวอย่างได้แก่ สมุทรปราการ และ นครศรีธรรมราช มีค่าเท่ากับ 7.69 และ 9.27 เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าความกว้างกระดองที่แรกเริ่มสืบพันธุ์ พบว่า เครื่องมือประมงอวนรุนโดยเฉพาะในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีปูม้าที่ถูกจับได้จำนวนร้อยละ 90.96 มีขนาดเล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์ โดยขนาดของปูม้าที่เล็กสุดที่จับได้มีความกว้างกระดอง 3.75 2
เซนติเมตรเท่านั้น ส่วนการประมงอวนลากพาณิชย์มีค่าความกว้างกระดองเฉลี่ยสูงสุดและมีปูม้าที่มีขนาด เล็กกว่าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์เข้ามาอยู่ในข่ายทำประมงน้อยมาก


คำสำคัญ: การแพร่กระจายขนาด ปูม้า น่านน้ำไทย
*ผู้รับผิดชอบ : ๗๗ ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
e-mail: chalerm7585@yahoo.com