Crab
 
ปูม้าไข่นอกกระดองที่เหมาะสมสำหรับการเพาะฟักในธนาคารปู

จินตนา จินดาลิขิต๑* ลิขิต บุญสิทธิ์๒ และ สุวรักษ์ วงษ์โท๑
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
๒สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บทคัดย่อ

การศึกษาพัฒนาการของไข่นอกกระดองปูม้า และอัตราการฟัก ทำ ให้ทราบถึงปูม้า
ไข่นอกกระดองที่เหมาะสมในธนาคารปู โดยการเพาะฟักในถังพลาสติก ณ โรงเรือนริมฝั่งทะเลที่หมู่บ้าน
หนองเสม็ด ต. บางสะพาน อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยความร่วมมือระหว่างชาวประมง
อวนจมปู เจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนักวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน ดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงธันวาคม ปี 2551 โดยรวบรวมปูม้า
ไข่นอกกระดอง 4 กลุ่ม โดยใช้สีของไข่เป็นเกณฑ์ ได้แก่ สีส้ม-เหลือง น้ำตาล เทา และดำ มาเพาะฟักในถัง
พลาสติกที่มีความเค็มน้ำทะเล 30 ส่วนในพันส่วน จนกระทั่งไข่ฟักเป็นตัวอ่อน พบว่าไข่แต่ละกลุ่มใช้เวลา
พัฒนาก่อนฟักเป็นตัวอ่อนในระยะโซเอี้ย (zoea) 4-7 2-4 1-3 และ 1-2 วัน ตามลำดับ และมีอัตราการฟัก
ร้อยละ 88.17 84.94 66.12 และ 65.23 ตามลำดับ


คำสำคัญ : ปูม้า ไข่นอกกระดอง ธนาคารปู
*ผู้รับผิดชอบ: ๔๙ หมู่ ๑ ซ.พระราชวีริยาภรณ์ ๑๖ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
e-mail: sepiaumdec@yahoo.com