TFFA news Other news Newsletter
   
Seafood Expo Asia (Hong Kong)

สมาคมอาหารแข่เยือกแข็งไทยร่วมกับกรมประมง นำสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมงาน Seafood Expo Asia
(Hong Kong) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

         
ภายบรรยากาศ