สถิติส่งออกไป Russia + ปัญหาและอุปสรรค์

Thai Exports of Tuna Products to EU ,Japan ,USA ,Middle east ,Russian Federation and the World
in Jan – Nov 2014
Source : www.moc.go.th dated 8 Jan 2015

ปัญหาและอุปสรรค์ที่ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าสัตว์นํ้าไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย

1. ปัญหาการตรวจรับรองโรงงาน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาผู้แทนจากสหพันธรัฐรัสเซีย ในสังกัดหน่วยงาน The Federal Service for
Veterinary and Phytosanitary Surveillence (FSVPS) มีกำหนดเดินทางมาสุ่มตรวจโรงงานสัตว์นํ้าเพื่อตรวจสอบคุณภาพการส่งออกสินค้าสัตว์นํ้าจาก ไทยไปยังประเทศรัสเซีย คณะฯ แจ้งเบื้องต้นว่าเป็นการรับรองทั้งประเทศ ล่าสุด ทางสมาคมได้ประสานสอบถามความคืบหน้าไปยัง กตส. หรือกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นํ้า และผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า แจ้งว่าทางคณะตรวจสอบจากสหพันธรัฐรัสเซีย ยังไม่ได้แจ้งผล การรับรอง และได้ขอให้ทางโรงงานที่ถูกสุ่มตรวจ ส่งแผนการแก้ไขระบบโรงงาน ภายในระยะเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เพื่อให้ทางคณะตรวจสอบได้พิจารณาอีกครั้ง อีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนในกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ รับรองผล หรือการแจ้งผล จนบัดนี้ยังไม่มี คำตอบที่แน่ชัดให้กับผู้ประกอบการไทย ได้ว่าการเดินทางมาตรวจสอบที่ผ่านมานั้นเป็นการตรวจสอบรับรองทั้งประเทศหรือไม่

2. ปัญหาด้านการสื่อสาร (เอกสารการรับรองต่างๆ)

การติดต่อสื่อสารเพื่อทำการค้า หรือการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของสหพันธรัฐรัสเซียมีข้อจำกัดในด้านภาษาในการ
สื่อสาร เพราะทางสหพันธรัฐรัสเซียใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการโดยสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นส่วนน้อย ดังนั้นหน่วยงานไทยจะต้องมีกระบวนการแปล ภาษาที่ใช้เวลานานจึงจะเข้าใจในแนวทางเดียวกัน


ดาวน์โหลดเอกสาร