International Event Domestic Event Training
   
สัมมนาวิชาการเรื่อง “ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย สู่กฎหมาย FSMA ในปี 2556 ”
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 6
อาคารสาธรธานี 2 กรุงเทพฯ


วิทยากร จากสำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
1. คุณดุจเดือน ศศะนาวิน รองผู้อำนวยการ มกอช.

2. คุณกนกวรรณ เชยชม นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ มกอช.