International Event Domestic Event Training
   
เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย สู่กฎหมาย FSMA ในปี 2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าอาหาร หรือ FSMA ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา และลงนามอนุมัติโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 กฎหมายดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการยกระดับระบบความปลอดภัยอาหารของสหรัฐอเมริกาครั้งใหญ่ เนื่องจากที่ผ่านมาได้เผชิญปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนจากเมลามีน การระบาดของจุลินทรีย์ก่อโรคในสินค้าอาหารต่างๆ นำไปสู่การเรียกคืนสินค้าในหลายๆครั้ง ซึ่งมีรายงานผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้บริโภคร้องเรียนไปยังรัฐบาลถึงมาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยให้ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้บรรจุ หรือผู้จัดเก็บสินค้าอาหาร ทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งสินค้าไปจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องดำเนินการจดทะเบียนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นรายเก่าที่เคยจดทะเบียนก่อนหน้านี้หรือรายใหม่ที่เพิ่งจดทะเบียนเป็นครั้งแรก ซึ่งทาง USFDA ได้ขยายเวลาการลงทะเบียนดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 หากผู้ประกอบการไม่จดทะเบียนหรือ จดทะเบียนใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว สหรัฐฯ จะปฏิเสธการนำเข้าสินค้าโดยทันที สมาคมฯ จึงจัดสัมมนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจดทะเบียนสถานประกอบการใหม่ที่กำลังเปิดให้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์บริษัทสมาชิกของสมาคมฯ สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

โดยการสัมมนาครั้งนี้สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับเราในวันนี้ ได้แก่ คุณดุจเดือน ศศะนาวิน – รองผู้อำนวยการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และคุณกนกวรรณ เชยชม – นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ มาเป็นวิทยากร
         
ภายบรรยากาศ