International Event Domestic Event Training
   
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “หลักการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และการเรียกคืน (Recall) ในอุตสาหกรรมอาหาร” รุ่นที่ 2

ด้วยสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “หลักการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และการเรียกคืน (Recall) ในอุตสาหกรรมอาหาร” แล้วนั้น เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจและมีความประสงค์จะเข้าอบรมในหัวข้อดังกล่าว สมาคมฯจึงได้กาหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “หลักการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และการเรียกคืน (Recall) ในอุตสาหกรรมอาหาร” รุ่นที่ 2ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ชั้น 6 อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวทางการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ร่วมกับหลักการและข้อกาหนดต่างๆ ตามระบบมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยอาหาร ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน อาทิ มาตรฐาน Codex , BRC Food , IFS Food , SQF , ISO/FSSC 22000 เป็นต้น โดยมีกาหนดการอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยท่านสามารถกรอกแบบตอบรับตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมส่งกลับไปยังสมาคมฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2235 5625 หรือ E-mail pakapol@thai-frozen.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เพื่อสารองที่นั่ง ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ