Labor Info

สรุปการประชุมเสวนาของโครงการ Fair Fish

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เรียน สมาชิกสมาคม

     สรุปการประชุมเสวนาของโครงการ Fair Fish เรื่อง"ค่าจ้าง ค่าแรง และสิทธิ ประโยชน์สำหรับแรงงานที่เป็นธรรม" วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.30 น.โดยมีคุณประพันธ์ สิมะสันติ ที่ปรึกษาด้านแรงงาน เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทาง ZOOM Meeting

โครงการ Fair Fish มีกิจกรรมดำเนินการคือ
1. ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านแรงงานที่ดี ทั้งการประชุม อบรมความรู้
2. ช่วยสนับสนุนนายจ้างให้สามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน
เรื่องการสรรหาแรงงาน
3. ช่วยสนับสนุนนายหน้า (Agency) ให้สามารถนำแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านแรงงานเรื่องการสรรหาแรงงานทั้งในและ ตปท.
4. นำแนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยขณะนี้ได้จัดทำคู่มือเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างให้ทางกท.แรงงานพิจารณาปรับปรุง แก้ไข

กิจกรรมต่อไปมีแผนจะนำบริษัทนำเข้าอาหารทะเลแปรรูปจาก TH ไป US รวมถึงเจ้าของร้านอาหารและ Supermarket เข้าร่วมในโครงการ

สรุปการประชุมเสวนาวันนี้ มีสาระสำคัญ คือ
- มีการพูดถึงปัญหาด้านแรงงานในปัจจุบัน แบ่งเป็นการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งมีหลายบริษัท และทาง Auditor ได้เสนอประเด็นต่างๆ เช่น ปัญหาเกิดจากการไม่สามารถข้ามเขตของแรงงานได้ ซึ่งที่พบมีทั้งนำแรงงานที่เอกสารครบ แต่ข้ามเขตไม่ได้ นายหน้าจะเก็บเอกสารทั้งหมด และให้ไปทำเอกสารใหม่, หรือบางบริษัทเจอนายจ้างใหม่มาขอใบแจ้งออก ส่วนแรงงานจะย้ายไปนายหน้าที่พื้นที่จังหวัดอื่น
- ค่าใช้จ่ายการดำเนินการแรงงานที่สูงมาก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และค่าธรรมเนียมนายหน้าต่างๆ
- การจ่ายค่าแรง ซึ่งค่าแรงปกติพบไม่มีปัญหา แต่จะมีในส่วนของสวัสดิการต่างๆ ที่เคยให้แรงงาน แต่ด้วยโควิด-19 ต้องลดค่าใช้จ่าย ซึ่งทางกฎหมายไม่สามารถทำได้
- การจ่ายค่าจ้างช่วงแรงงานกักตัว 14 วัน ซึ่งถูกกักตัวโดยแรงงานฝ่าฝืนระเบียบโรงงานไปพื้นที่เสี่ยง โดยเป็นเรื่องส่วนตัวมิใช่เรื่องงาน (ทั้งนี้สมาคมได้แนบประกาศกรมสวัสดิการฯ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564) เพื่อให้ท่านสมาชิกเป็นแนวทาง

     ทั้งนี้ในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น แนะนำโรงงานควรมีนโนบาย ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นลำดับ ทั้งเรื่องการสรรหาแรงงาน รวมถึงกรณีแรงงานติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดต้องมีการกักตัว 14 วัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เช่น การประชุม Morning Talk กับพนักงานให้เข้าใจ มีเอกสารในภาษาที่พนักงานเข้าใจได้ และเหนืออ่านใด การใช้เรื่องแรงงานสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

Our Phone

CALL US ON (662) 235-5622-4

Our E-mail

thai-frozen@thai-frozen.or.th

Our Location

Google map : 13.722827, 100.530781

Search

X

Right Click

No right click